Społeczna Szkoła Podstawowa STO w Augustowie
ogłasza nabór
do oddziału „zerowego” i do klasy pierwszej oraz piątej
na rok szkolny 2024/2025.

 

Zapisy kandydatów do Społecznej Szkoły Podstawowej STO w Augustowie prowadzone są w Sekretariacie Szkoły przy ul. Nowomiejskiej 41 w ciągu całego roku szkolnego. Zgłoszenia kandydatów przyjmowane są drogą elektroniczną bądź bezpośrednio złożone w formie papierowej w sekretariacie szkoły

Telefon do sekretariatu szkoły: 876432729 
E-mail szkoły: zss_augustow@post.pl

 

Regulamin Rekrutacji

Przyjęcie dziecka do szkoły odbywa się na drodze procedury kwalifikacyjnej.

Rekrutacja do klasy I

Naboru uczniów spośród listy kandydatów do klasy pierwszej dokonuje Komisja Rekrutacyjna w składzie:

  • Dyrektor Szkoły,
  • Psycholog szkolny,
  • Pedagog,
  • Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej,

Nabór przeprowadzany jest dwuetapowo:

  • Spotkanie Rodziców kandydatów z Dyrektorem Szkoły lub jego zastępcą oraz indywidualne spotkania dziecka z psychologiem/pedagogiem w celu określenia poziomu dojrzałości i umiejętności szkolnych – terminy spotkań umawiane są indywidualnie

Komisja Rekrutacyjna dokonuje naboru kandydatów do klasy pierwszej na podstawie:

  • oceny dojrzałości szkolnej kandydata( rodzice są zobowiązani do przedstawienie opinii o gotowości do nauki szkolnej z przedszkola)
  • rekomendacji komisji po przeprowadzonych spotkaniach i obserwacjach.

Pierwszeństwo przyjęcia dziecka do szkoły mają:

  • dzieci uczęszczające do oddziału przedszkolnego w SSP STO w Augustowie
  • dzieci ,którego rodzeństwo uczęszcza do szkoły
  • dzieci pracowników szkoły

Rekrutacja do klas II- III

1. Udział dziecka w spotkaniu rekrutacyjnym z nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej lub psychologiem szkolnym.
2. Po uzyskaniu pozytywnej rekomendacji nauczycieli odbywa się spotkanie rodziców z dyrektorem szkoły w celu omówienia warunków przyjęcia.
3. Rodzice zobowiązani są do przedstawienia świadectwa lub oceny opisowej półrocznej z poprzedniej placówki

Rekrutacja do klas IV- VIII

1. Udział dziecka w spotkaniu rekrutacyjnym podczas którego Kandydaci do klas IV-VIII piszą test z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego w celu określenia ewentualnych różnic programowych.
2. Rozmowa Kandydata i Rodziców z psychologiem/pedagogiem szkolnym.
3. Spotkanie Dyrektora szkoły z Rodzicami w celu omówienia warunków przyjęcia do SSP STO.

Dodatkowe niezbędne warunki rekrutacji

Decyzję o przyjęciu do szkoły podejmuje  Dyrektor szkoły w oparciu o rekomendację psychologa szkolnego/pedagoga szkolnego oraz nauczycieli uczestniczących w procesie rekrutacji danego Kandydata.

Dodatkowo niezbędnym warunkiem do zakończenia procesu rekrutacji i rozpoczęcia nauki w szkole jest:
• dokonanie wpłaty na wskazane konto tzw. opłaty wpisowego w ciągu 14 dni od dnia zakończenia rekrutacji, w wysokości 1 czesnego ( w przypadku rezygnacji wpłata nie ulega zwrotowi)
• w przypadku posiadania opinii psychologiczno-pedagogicznych dostarczenie jej kopii lub podpisanie pisemnego oświadczenia, że dziecko opinii nie posiada.
• podpisanie przez Rodzica lub opiekuna prawnego dziecka umowy o kształceniu ucznia w terminie wskazanym przez Dyrektora Szkoły,