Społeczna Szkoła Podstawowa Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Augustowie została utworzona z inicjatywy rodziców w 1989 roku
i wpisana jako jedna z pierwszych do rejestru szkół niepublicznych w Polsce.

 

 

Co jest dla nas ważne?

 

    Zależy nam na tym, by czas spędzony w naszej szkole był dla każdego ucznia czasem owocnym.

By zarówno kilku- i kilkunastolatkowie mogli odkrywać wraz z nami, jak niezwykły i ciekawy jest świat, ale przede wszystkim, by odkrywali własne talenty, pasje, mocne strony, radość ze wspólnej pracy i zabawy,
z pomagania innym.

Chcemy obudzić w nich chęć czytania, tworzenia, podróżowania, zachęcić do dbania o świat i kondycję fizyczną.

Pokazujemy, że ich siłą są zarówno tradycja i historia, jak też znajomość języków obcych i nowoczesnych technologii.

A wszystko to oparte na triadzie wartości wychowawczych szkół STO, którymi są odpowiedzialność, uspołecznienie i dzielność, oraz na codziennej współpracy z rodzinami i środowiskiem lokalnym.

 

 

Kto jest organem prowadzącym SSP STO w Augustowie?

Organem prowadzącym szkołę i jej właścicielem jest Samodzielne Koło Terenowe nr 14 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Augustowie (SKT Nr 14 STO w Augustowie), z siedzibą w Augustowie, ul. Zarzecze 17a (w budynku szkoły), będące integralną częścią Społecznego Towarzystwa Oświatowego.

 

 

Czym jest Społeczne Towarzystwo Oświatowe?

Społeczne Towarzystwo Oświatowe (STO) to największa organizacja oświaty niepublicznej w Polsce, istniejąca od1987 roku. Prowadzi prawie 100 szkół, w których uczy się 15 tys. uczniów, a zatrudnionych jest 2,5 tys. osób.

„Społeczne Towarzystwo Oświatowe jest organizacją zrzeszającą wszystkich zainteresowanych kondycją polskiej oświaty i tworzeniem jej nowych, alternatywnych form. Należą do niego przede wszystkim rodzice i nauczyciele. Naczelnym zadaniem Towarzystwa jest prowadzenie wszechstronnych działań na rzecz poprawy możliwości edukacji dzieci i młodzieży, na rzecz uspołecznienia polskiego systemu oświatowego oraz stworzenia możliwości wyboru różnych dróg kształcenia i wychowywania.”
Deklaracja Programowa Społecznego Towarzystwa Oświatowego

 

 

Jakie jest miejsce SSP STO w Augustowie w systemie edukacji?

Nasza szkoła ma uprawnienia szkoły publicznej. To znaczy, że:
1) wystawia takie same świadectwa jak szkoła publiczna;
2 ) przeprowadza egzaminy zewnętrzne organizowane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Łomży;
3) nadzór na szkołą sprawuje Podlaski Kurator Oświaty.

 

 

Jak szkoła jest zarządzana?

Członkami SKT Nr 14 STO w Augustowie są rodzice uczniów i absolwentów oraz nauczyciele naszej szkoły. Każdy członek Koła ma wpływ na wybór Zarządu SKT Nr 14 STO. Władze wybierane są raz na 3 lata przez członków Samodzielnego Koła Terenowego nr 14 STO w drodze demokratycznych wyborów podczas ogólnego zebrania członków, które nosi nazwę Walnego Zebrania Członków SKT nr 14 STO. Skład Zarządu ustalany jest przez Walne Zebranie Członków SKT nr 14 STO. Prezes Zarządu jest jednocześnie prezesem całego Koła.

W przeciwieństwie do szkół prywatnych, których właścicielem jest osoba fizyczna lub podmiot gospodarczy, czy też szkół publicznych, których właścicielem jest państwo (samorząd lokalny) – właścicielem i zarządzającym naszą szkołą jest społeczność szkolna. Jesteśmy instytucją non-profit, nienastawioną na zysk; wszelkie fundusze służą rozwijaniu i ulepszaniu warunków nauki uczniów i pracy nauczycieli.

Podstawowym dokumentem dla organu prowadzącego szkołę jest Statut Społecznego Towarzystwa Oświatowego, dla szkoły zaś najważniejszym dokumentem jest Statut Społecznej Szkoły Podstawowej STO w Augustowie oraz regulaminy, plan pracy i raport zatwierdzany w danym roku szkolnym przez Zarząd SKT nr 14 STO.

 

 

Jak szkoła jest finansowana?

Szkoła korzysta z następujących źródeł finansowania:

1) Wpisowe:
rodzice nowo przyjętych uczniów wpłacają jednorazowe wpisowe w wysokości określanej przez Zarząd SKT nr 14 STO.
2) Czesne:
płatne maksymalnie w 12 ratach rocznie – sprawy te dokładnie reguluje „Umowa o świadczenie usługi edukacyjnej” podpisana przez rodziców i dyrektora szkoły.

UWAGA!
Zgodnie z obowiązującą uchwałą Zarządu Koła Terenowego nr14 STO w Augustowie rodzic płaci pełne czesne za pierwsze dziecko uczące się w szkole
i połowę czesnego za drugie dziecko będące jednocześnie w szkole.Jeżeli w tym czasie uczą się w szkole kolejne dzieci z rodzeństwa, są one zwolnione z opłat czesnego.

3) Dotacja oświatowa:
dotacja oświatowa przekazywana jest z budżetu miasta, w którym znajdują się środki naliczone na uczniów szkół niepublicznych w ramach części oświatowej subwencji ogólnej.
4) Finanse związane z realizacją projektów.
5) Darowizny.