Społeczna Szkoła Podstawowa Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Augustowie została utworzona z inicjatywy rodziców w 1989 roku
i wpisana jako jedna z pierwszych do rejestru szkół niepublicznych w Polsce.

 

Co jest dla nas ważne?

Zależy nam na tym, by czas spędzony w naszej szkole był dla każdego ucznia czasem owocnym.
By zarówno kilkulatkowie i nastolatkowie mogli odkrywać wraz z nami, jak niezwykły i ciekawy jest świat, ale przede wszystkim, by odkrywali własne talenty, pasje, mocne strony, radość ze wspólnej pracy i zabawy, z pomagania innym.
Chcemy obudzić w nich chęć czytania, tworzenia, podróżowania, zachęcić do dbania o świat i kondycję fizyczną.
Pokazujemy, że ich siłą są zarówno tradycja i historia, jak też znajomość języków obcych i nowoczesnych technologii.
A wszystko to oparte na triadzie wartości wychowawczych szkół STO, którymi są odpowiedzialność, uspołecznienie i dzielność, oraz na codziennej współpracy z rodzinami i środowiskiem lokalnym.

Kto jest organem prowadzącym SSP STO w Augustowie?

Organem prowadzącym szkołę i jej właścicielem jest Samodzielne Koło Terenowe nr 14 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Augustowie (SKT Nr 14 STO w Augustowie), z siedzibą w Augustowie, ul. Nowomiejska 41 (w budynku szkoły), będące integralną częścią Społecznego Towarzystwa Oświatowego.

Czym jest Społeczne Towarzystwo Oświatowe?

STO to największa organizacja oświaty niepublicznej w Polsce. Działające od 1987 roku stowarzyszenie prowadzi prawie 100 szkół i przedszkoli, które zapewniają dzieciom i młodzieży optymalne warunki rozwoju. W placówkach prowadzonych przez STO uczy się obecnie ok. 15 tys. uczniów, a zatrudnionych jest ok. 2,5 tys. osób.
Społeczne Towarzystwo Oświatowe działa poprzez samodzielne koła terenowe (SKT).  SKT nr 14 STO – organ, który prowadzi naszą szkołę – jest jednym z ponad 70 kół terenowych STO. Przedstawiciele kół i szkół spotykają się co roku na Konferencji Programowej STO i zdobywają nowe umiejętności podczas Wakacyjnej Szkoły STO. Co kilka lat, zgodnie z postanowieniami Statutu STO, delegaci z kół terenowych wybierają władze Społecznego Towarzystwa Oświatowego, w tym Zarząd Główny STO.
STO wspiera koła w prowadzeniu szkół. Stowarzyszenie działa również na rzecz poprawy jakości edukacji, zabiegając o to, by polska szkoła była nowoczesna, otwarta na świat i przyjazna uczniom. Przedstawiciele STO regularnie zabierają głos w sprawach ważnych dla polskiej szkoły, a stowarzyszenie konsultuje i opiniuje projekty aktów prawnych, dotyczących oświaty. STO wspiera także inicjatywy, które wzbogacają edukację dzieci, młodzieży i dorosłych.

Więcej informacji o Społecznym Towarzystwie Oświatowym znajdą Państwo na stronie internetowej stowarzyszenia.

Przykładowe projekty STO:

• Profesor Wnuczek
• #Szkoła2030
• #JaTyOnOff
• Konferencja „Głowa w koronie”

Jakie jest miejsce SSP STO w Augustowie w systemie edukacji?

Nasza szkoła ma uprawnienia szkoły publicznej. To znaczy, że:
1) wystawia takie same świadectwa jak szkoła publiczna;
2 ) przeprowadza egzaminy zewnętrzne organizowane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Łomży;
3) nadzór na szkołą sprawuje Podlaski Kurator Oświaty.

Jak szkoła jest zarządzana?

Członkami SKT Nr 14 STO w Augustowie są rodzice uczniów i absolwentów oraz nauczyciele naszej szkoły. Każdy członek Koła ma wpływ na wybór Zarządu SKT Nr 14 STO. Władze wybierane są raz na 3 lata przez członków Samodzielnego Koła Terenowego nr 14 STO w drodze demokratycznych wyborów podczas ogólnego zebrania członków, które nosi nazwę Walnego Zebrania Członków SKT nr 14 STO. Skład Zarządu ustalany jest przez Walne Zebranie Członków SKT nr 14 STO. Prezes Zarządu jest jednocześnie prezesem całego Koła.
W przeciwieństwie do szkół prywatnych, których właścicielem jest osoba fizyczna lub podmiot gospodarczy, czy też szkół publicznych, których właścicielem jest państwo (samorząd lokalny) – właścicielem i zarządzającym naszą szkołą jest społeczność szkolna. Jesteśmy instytucją non-profit, nienastawioną na zysk; wszelkie fundusze służą rozwijaniu i ulepszaniu warunków nauki uczniów i pracy nauczycieli.
Podstawowym dokumentem dla organu prowadzącego szkołę jest Statut Społecznego Towarzystwa Oświatowego, dla szkoły zaś najważniejszym dokumentem jest Statut Społecznej Szkoły Podstawowej STO w Augustowie oraz regulaminy, plan pracy i raport zatwierdzany w danym roku szkolnym przez Zarząd SKT nr 14 STO.

Jak szkoła jest finansowana?

Szkoła korzysta z następujących źródeł finansowania:
1) Wpisowe:
rodzice nowo przyjętych uczniów wpłacają jednorazowe wpisowe w wysokości określanej przez Zarząd SKT nr 14 STO.
2) Czesne:
płatne maksymalnie w 12 ratach rocznie – sprawy te dokładnie reguluje „Umowa o świadczenie usługi edukacyjnej” podpisana przez rodziców i dyrektora szkoły.
UWAGA!
Zgodnie z obowiązującą uchwałą Zarządu Koła Terenowego nr14 STO w Augustowie rodzic płaci pełne czesne za pierwsze dziecko uczące się w szkole, 75% czesnego za drugie dziecko będące jednocześnie w szkole. Jeżeli w tym czasie uczą się w szkole kolejne dzieci z rodzeństwa to rodzice płacą 50% obowiązującego czesnego  –  za każde kolejne dziecko.
3) Dotacja oświatowa:
dotacja oświatowa przekazywana jest z budżetu miasta, w którym znajdują się środki naliczone na uczniów szkół niepublicznych w ramach części oświatowej subwencji ogólnej.
4) Finanse związane z realizacją projektów.
5) Darowizny.