REGULAMIN REKRUTACJI

I

W styczniu danego roku szkolnego dyrektor szkoły powołuje Komisję Rekrutacyjną, której zadaniem jest przeprowadzenie rekrutacji na przyszły rok szkolny.

W skład Komisji wchodzą:

·        dyrektor szkoły,

·        wychowawca grupy zerowej w kolejnym roku szkolnym,

·        wychowawca klasy pierwszej w kolejnym roku szkolnym,

·        nauczyciel języka angielskiego.

Zarząd Samodzielnego Terenowego Koła nr 14 STO deleguje do Komisji jednego przedstawiciela.

Do zadań Komisji Rekrutacyjnej należy

·        stworzenie kalendarza rekrutacji na dany rok szkolny,

·        opracowanie i rozpowszechnienie materiałów promujących szkołę,

·        udział w rozmowach z kandydatami i ich rodzicami/ opiekunami,

·        przeprowadzenie zajęć integracyjnych dla dzieci do oddziału zerowego i klasy pierwszej,

·        dostarczenie osobom zainteresowanym informacji o zasadach i wynikach rekrutacji.

 
II

Pierwszeństwo w przyjęciu do szkoły mają :

1.      Dzieci, których rodzeństwo uczęszcza do SSP STO lub ukończyło tę szkołę.

2.      Dzieci nauczycieli i pracowników szkoły.

3.      Kandydaci będący laureatami konkursów przedmiotowych, sportowych i artystycznych o zasięgu wojewódzkim lub ogólnopolskim.

 
III
Społeczna Szkoła Podstawowa STO

Rodzice wyrażający chęć zapisania dziecka do szkoły muszą wypełnić i pozostawić w sekretariacie szkoły formularz zgłoszeniowy.

Formularze są przyjmowane do końca kwietnia.

Dyrektor szkoły w ciągu trzech tygodni od terminu zgłoszenia zaprasza oboje rodziców na spotkanie, w którym uczestniczą dyrektor szkoły oraz przedstawiciel Zarządu Koła STO w Augustowie. Spotkanie to ma na celu przedstawienie zasad dotyczących współpracy rodziców/ opiekunów ze szkołą i poznanie oczekiwań rodziców wobec szkoły. Terminy rozmów kwalifikacyjnych ustalane są bezpośrednio z zainteresowanymi rodzicami/opiekunami.

Na przełomie maja i czerwca, po podjęciu pozytywnej decyzji przez dyrektora szkoły, rodzice wraz z dzieckiem zapraszani są na zajęcia integracyjne przyszłej grupy „0” albo klasy pierwszej. Udział w tych zajęciach jest jednoznaczny z wpisaniem dziecka na listę uczniów Społecznej Szkoły Podstawowej STO w Augustowie.

O przyjęciu uczniów do starszych klas szkoły podstawowej decydują:

·        w klasach II i III oceny opisowe z pierwszego semestru nauki i ze świadectwa z poprzedniej klasy.

·        w klasach IV-VIII średnia ocen – co najmniej 4,0 z następujących przedmiotów: język polski, matematyka, historia, przyroda, język angielski oraz ocena z zachowania – co najmniej dobra

  Uczniowie nieprzyjęci do szkoły z braku miejsc, a spełniający kryteria wyznaczone przez Komisję Rekrutacyjną, pozostają na liście rezerwowej.
IV

Karta zgłoszenia dziecka do klasy „0”. pobierz

Karta zgłoszenia dziecka do Społecznej Szkoły Podstawowej STO w Augustowie. pobierz