Kategoria:

Dodał(a):

24 Sie 2020, 16:55

Rozpoczęcie nowego roku szkolnego odbędzie się wg następującego harmonogramu:

– „0” – 8.30 – 12.00 (sala zeróweczki w MOS)

– kl.1 – 9.00 – 10.00, s.9 (uczniowie z rodzicami)

– kl. 2a,2b,3 – 9.30 – 10.30 odpowiednio w s.8, s.10, s.11, (uczniowie są odprowadzeni przez rodziców do drzwi szkoły),

-kl. 4,5,6 – 11.00 – 11.30 odpowiednio w s.4, s.14, s.18,

– kl. 7a,7b,8 – 12.00 – 12.30 odpowiednio w s.6, s.3, s.2.

Spotkania tego dnia i nauka przez wszystkie kolejne będą odbywały wg zasad ustalonych na czas pandemii.

 

Augustów, dn. 1 września 2020r.

Wewnętrzne procedury bezpieczeństwa podczas działalności Społecznej Szkoły Podstawowej STO w Augustowie w sytuacji funkcjonującego w kraju stanu epidemicznego związanego z chorobą zakaźną Covid-19

I. Organizacja nauki w szkole
1. Do szkoły może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
2. Rodzic wysyłający dziecko do szkoły w okresie epidemii wyraża zgodę na pomiar temperatury dziecku w sytuacji wystąpienia u dziecka objawów chorobowych.
3. Szkoła w okresie zagrożenia epidemicznego do jego odwołania funkcjonuje od poniedziałku do piątku w stałych godzinach swojej pracy, tj. od 7.30 do 16.15.
4. Przyprowadzenie dzieci do szkoły następuje w godzinach: 7.30-7.55.
5. Dzieci są przyprowadzane/odbierane do/ze szkoły wyłącznie przez osoby zdrowe.
6. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych, nie wolno przeprowadzać dziecka do szkoły.
7. Z sali, w której przebywa grupa uczniów, usunięte są przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie uprać lub zdezynfekować. Przybory sportowe wykorzystywane do zajęć są dezynfekowane po każdej lekcji.
8. Obowiązkiem nauczycieli jest wietrzyć salę co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
9. Przy sprzyjającej pogodzie, uczniowie powinni opuszczać budynek szkoły podczas przerw, by można było skutecznie przewietrzyć sale lekcyjne.
10. Zaleca się, by podczas przerw w razie niesprzyjającej pogody, uczniowie pozostawali w swoich salach lekcyjnych, by ograniczyć kontakt dużej grupy uczniów na korytarzach szkolnych.
11. O ile to możliwe, zaleca się organizowanie zajęć jak najczęściej na świeżym powietrzu na terenie szkoły.
12. Pracownicy obsługi i administracji szkoły powinni zachować dystans w kontaktach z nauczycielami i dziećmi, co najmniej 1,5 m.
13. Rodzice i opiekunowie uczniów klas II – VIII przyprowadzający/odbierający dzieci do/ze szkoły nie mogą wchodzić do budynku.
14. Miejscem przekazania opieki nad dzieckiem jest wejście do szkoły/do szatni.
15. Przy drzwiach wejściowych do budynku sprawowany jest dyżur wyznaczonych wg harmonogramu pracowników placówki.
16. Rodzice uczniów klasy I mogą przebywać w szatni ze swoim dzieckiem z zachowaniem dystansu społecznego wobec innych rodziców i nauczycieli, co najmniej 1,5 m.
17. Jednorazowo w szatni może przebywać 4 rodziców zabezpieczonych w maseczki ochronne i zachowujących dystans co najmniej 1,5 m wobec siebie.
18. Urządzenia na placu zabaw są codziennie dezynfekowane lub myte wodą z detergentem.
19. Przebywanie na terenie szkoły osób trzecich ogranicza się do niezbędnego minimum, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe, dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe).

II. Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni
1. Każda osoba dorosła oraz uczniowie klas IV – VIII wchodzący z zewnątrz do budynku szkoły mają obowiązek zdezynfekować ręce płynem znajdującym się przy wejściu.
2. Nauczyciele oraz personel pomocniczy regularnie myją ręce wodą z mydłem i dezynfekują je płynem na bazie spirytusu 60%.
3. Obowiązkiem nauczycieli jest dopilnowanie, by dzieci regularnie i starannie myły ręce, szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem i po powrocie z podwórka, po skorzystaniu z toalety.
4. Dyrektor szkoły bądź osoba upoważniona codziennie monitoruje prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji toalet, powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatury, włączników światła.
5. Przeprowadzając dezynfekcje, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak aby dzieci nie byty narażone na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
6. W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych wywiesza się plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje.

III. Gastronomia
1. Posiłki dostarczane są do szkoły w jednorazowych pojemnikach.
2. Dzieci korzystają z jednorazowych sztućców i naczyń.
IV. Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u personelu
1. Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną.
2. W szkole wyznaczone jest izolatorium (wyposażenie w środki ochrony i płyn dezynfekujący) – pomieszczenie, w którym można odizolować osobę w przypadku zdiagnozowania objawów chorobowych.
4. Pracownicy/obsługa szkoły w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie powinni przychodzić do pracy, powinni pozostać w domu i powiadomić dyrektora o swojej nieobecności. Powinni skontaktować się telefonicznie z lekarzem i/lub stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod numer 999 lub 112 i poinformować o możliwości zakażenia koronawirusem.
5. Dyrektor szkoły w razie nieobecności w pracy nauczyciela organizuje za niego zastępstwo. W przypadku braku możliwości zorganizowania zastępstwa za nieobecnych nauczycieli istnieje możliwość zawieszenia zajęć w szkole po uzgodnieniu tego z Organem Prowadzącym oraz/lub Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną.
6. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem jest on niezwłocznie odsunięty od pracy. Dyrektor lub wyznaczony przez niego pracownik powiadamia powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosuje się do wydawanych instrukcji i zaleceń.
7. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, jest poddawany gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z procedurami.
8. Pracownik z podejrzeniem zakażeniem koronawirusem odjeżdża ze szkoły transportem indywidualnym
9. Pracownik oczekuje na transport w wyznaczonym pomieszczeniu lub wydzielonym obszarze, w którym jest możliwe czasowe odizolowanie go od innych osób. Na czas oczekiwania na transport ma zapewnioną jednorazową maseczkę.
10. Dyrektor lub wyznaczony przez niego pracownik ustala listę osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach szkoły, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie i zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie www.gov.pl/web/koronawirus oraz www.gis.gov.pl odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

V. Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u ucznia
1. W przypadku wystąpienia u ucznia podczas zajęć objawów sugerujących zakażenie koronawirusem, należy niezwłocznie odsunąć go od zajęć i powiadomić telefonicznie rodziców/opiekunów o podejrzeniu choroby.
2. Rodziców ucznia o złym stanie zdrowia ucznia powiadamia wychowawca lub sekretariat
szkoły.
3. Uczeń musi być niezwłocznie odesłany ze szkoły transportem indywidualnym zapewnionym przez rodziców.
4. Uczeń oczekuje na transport w wyznaczonym pomieszczeniu lub wydzielonym obszarze, w którym jest możliwe czasowe odizolowanie go poprzez zapewnienie dystansu od innych co najmniej 2m. Na czas oczekiwania uczeń ma zapewnioną stałą opiekę osoby dorosłej z zachowaniem środków ostrożności, w tym właściwej odległości.
5. Na czas oczekiwania na transport uczeń ma zapewnioną jednorazową maseczkę.

VI. Stosowanie środków ochrony indywidualnej i zbiorowej
1. Pracownicy przejmujący opiekę nad uczniem od rodziców/upoważnionych opiekunów czy przekazujący ucznia po zajęciach rodzicom/opiekunom zobowiązani są zachować dystans min. 1,5 m.
2. Pracownik sprawujący indywidualną opiekę nad uczniem przebywającym w izolatorium zobowiązany jest do zabezpieczenia się w dostępne w placówce środki ochrony indywidualnej: maseczkę i rękawiczki.

VII. Dodatkowe obowiązki nauczycieli
1. Nauczyciel w trakcie wykonywania obowiązków służbowych powinien w szczególności:
a) wyjaśnić uczniom, jakie zasady bezpieczeństwa obecnie obowiązują w szkole i dlaczego zostały wprowadzone oraz odnotować tę czynność w dokumentacji,
b) usunąć z sali przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować,
c) zadbać o dezynfekcję sprzętu sportowego wykorzystywanego do zajęć,
d) wietrzyć salę, w której odbywają się zajęcia po każdej lekcji podczas przerw, a w miarę możliwości prowadzić zajęcia przy otwartych oknach,
e) zachęcać uczniów do opuszczania budynku szkoły podczas przerw przy sprzyjającej pogodzie,
f) przypominać uczniom, by pozostali w swojej sali, gdy nie można opuszczać budynku szkoły z powodu niesprzyjającej pogody,
g) zwracać uwagę, aby dzieci często i regularnie myły ręce, szczególnie przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu,
h) unikać organizowania większych skupisk uczniów w jednym pomieszczeniu.
2. Nauczyciel ma obowiązek zgłaszać dyrektorowi szkoły wszelkie możliwe zagrożenia dla życia i zdrowia, w tym informacje o stanie niedyspozycji zdrowotnej: pracowników, uczniów, rodziców/upoważnionych przez rodziców opiekunów i osób trzecich przebywających na terenie szkoły, z zachowaniem szczególnych zasad ochrony danych osobowych.

VIII. Obowiązki rodziców
1. Rodzice przyprowadzają do szkoły jedynie zdrowe dzieci.
2. Przyprowadzający dziecko rodzic/opiekun musi być zdrowy.
3. Rodzice są zobowiązani pozostawić dziecko w domu, jeżeli w rodzinie lub wśród osób, z którymi dziecko miało kontakt, wykryto podejrzenie lub potwierdzono zachorowanie na Covid-19 lub inną chorobę zakaźną.
4. Przed wyjściem dziecka z domu do szkoły rodzic powinien dokonać pomiaru temperatury ciała dziecka.
5. Poruszając się po terenie szkoły rodzic/opiekun ma obowiązek zachować dystans społeczny min. 1,5 m od innych osób.
6. Rodzice/opiekunowie przyprowadzający dzieci do szkoły przestrzegają zasad dotyczących ilości osób w szatni.
7. Rodzice zobowiązani są do niezwłocznego informowania szkoły o potwierdzonych dolegliwościach chorobowych dziecka i najbliższych członków rodziny związanych z chorobami zakaźnymi w tym szczególności Covid-19, a przede wszystkim takich decyzji służb, jak: poddanie członków rodziny nadzorowi epidemiologicznemu, kwarantannie.
8. W celu ochrony danych osobowych, praw i godności dzieci, rodziców i innych osób fizycznych zgłoszenie dokonywane jest bezpośrednio Dyrektorowi szkoły, a w przypadku braku kontaktu do sekretariatu placówki.
9. W czasie oczekiwania na:
a) zakończenie nadzoru epidemicznego,
b) zakończenie kwarantanny,
c) zakończenia leczenia i diagnostyki medycznej w tym oczekiwania na wynik testu na Covid-19
dziecko pozostaje pod opieką rodziców w miejscu zamieszkania.

Dyrektor szkoły  – Urszula Jurgiel