Nasza szkoła pragnie nie tylko przekazywać wiedzę, ale przede wszystkim wychowywać młode pokolenie. Pozornie wychowanie w szkole społecznej jest łatwiejsze niż w szkołach publicznych. Uczniami jej są dzieci troskliwych rodziców, a klasy są mniej liczne. W wielu przypadkach proces ten napotyka jednak na szereg trudności. Wielu ludzi ulega złudzeniu, że dzieci w szkole społecznej „mają wszystko” i w minimalnym stopniu potrzebują pomocy nauczyciela. Jednak tak nie jest, nasi uczniowie są bardzo dociekliwymi, otwartymi, walczącymi o swoje prawa ludźmi, którzy mocno absorbują czas i wymagają dużego profesjonalizmu od nauczycieli, zarówno na zajęciach lekcyjnych jak i poza nimi.

 

My, nauczyciele, w swojej pracy wychowawczej, wspierając w tym zakresie obowiązki rodziców, pragniemy, aby w szczególności:

  • nasza szkoła była miejscem bezpiecznym i przyjaznym dla wszystkich;
  • uczniowie rozwijali swoje zdolności i poszerzali zainteresowania;
  • uczniowie rozwijali się nie tylko intelektualnie, ale i duchowo, poszukiwali dobra, piękna, prawdy w świecie;
  • uczniowie potrafili wykorzystać zdobytą wiedzę w życiu codziennym;
  • uczniowie poszukiwali, odkrywali i dążyli na drodze rzetelnej pracy do osiągnięcia celów życiowych i ważnych dla siebie wartości;
  • dialog stał się podstawą rozwiązywania wszelkich nieporozumień i konfliktów, aby uczniowie komunikowali się rozumiejąc odmienność poglądów i potrzeb innych; współdziałali i współtworzyli w szkole wspólnotę nauczycieli i uczniów.

Organizacja i podstawy prawne

Organem prowadzącym szkołę, a więc i jej właścicielem jest Społeczne Towarzystwo Oświatowe Samodzielne Koło Terenowe nr 14 ( SKT Nr 14), z siedzibą w Augustowie, ul. Zarzecze 17a (w budynku szkoły).
STO jest stowarzyszeniem, to znaczy każdy może zostać jego członkiem i mieć wpływ na wybór władz (Zarządu tego koła). Władze wybierane są raz na 3 lata przez członków stowarzyszenia, w drodze demokratycznych wyborów podczas ogólnego zebrania członków, które nosi nazwę Walnego Zebrania Członków SKT nr 14 STO.
W Polsce jest wiele szkół STO – każdą prowadzi odrębne Koło STO (samodzielne tzn. posiadające osobowość prawną ). Członkami naszego Koła są zarówno rodzice jak i nauczyciele naszej szkoły, a także osoby wspierające tego typu ruch społeczny.
Skład Zarządu ustalany jest przez Walne Zebranie Członków SKT nr 14 STO.
Prezes Zarządu jest jednocześnie prezesem całego Koła. Zatem w przeciwieństwie do szkół prywatnych, gdzie właścicielem jest osoba fizyczna lub podmiot gospodarczy; czy też szkół publicznych, gdzie właścicielem jest państwo (samorząd lokalny) – właścicielem i zarządzającym naszą szkołą jest społeczność szkolna.
Szkoła społeczna jest instytucją typu non-profit, a więc nie jest nastawiona na zysk – wszelkie fundusze służą rozwijaniu i ulepszaniu szkoły.
Nasza szkoła istnieje od 1989 roku i ma uprawnienia szkoły publicznej. To znaczy, że :
1)wystawia takie same jak szkoła publiczna świadectwa;
2)przeprowadza egzaminy zewnętrzne (podobnie jak we wszystkich szkołach w Polsce), organizowane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Łomży:
3)nadzór na szkołą sprawuje Podlaski Kurator Oświaty
Podstawowym dokumentem dla organu prowadzącego szkołę jest Statut STO, dla szkoły zaś najważniejszym dokumentem jest Statut SSP STO, Statut SG STO, Regulaminy oraz plan pracy i raport zatwierdzany przez Zarząd w danym roku szkolnym.

Finanse

1)Wpisowe – rodzice nowo przyjętych uczniów wpłacają jednorazowe wpisowe w wysokości określanej przez Zarząd SKT nr 14 STO.
2) Czesne – wpłata czesnego do 10 każdego miesiąca płatne maksymalnie w 12 ratach– sprawy te dokładnie reguluje umowa oświadczenie usługi edukacyjnej, podpisana przez rodziców i dyrektora szkoły.
3)Wszystkie należności finansowe powinny być wnoszone na konto (w wyjątkowych wypadkach w kasie szkoły):

W ramach opłat czesnego organizujemy: :

– zajęcia lekcyjne – codziennie w godzinach od 8.00 do 13.10 (klasy 0-III) i 8.00-14.50 (pozostałe klasy),
– zajęcia świetlicowe w godz 7.30 – 8.00 i 13.10 – 16.10
– dojazd na basen klas I-III, na salę gimnastyczną – IV-VIII
– zajęcia pozalekcyjne:
– koła zainteresowań,
– zajęcia wyrównawcze,
– pomoc pedagoga szkolnego
– diagnozę logopedyczną,
– zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Dodatkowo płatne są:

– zajęcia szachowe
– zajęcia z logopedą ( odbywają się na miejscu)