Nasza szkoła pragnie nie tylko przekazywać wiedzę, ale przede wszystkim wychowywać młode pokolenie. Pozornie wychowanie w szkole społecznej jest łatwiejsze niż w szkołach publicznych. Uczniami jej są dzieci troskliwych rodziców, a klasy są mniej liczne. W wielu przypadkach proces ten napotyka jednak na szereg trudności. Wielu ludzi ulega złudzeniu, że dzieci w szkole społecznej „mają wszystko” i w minimalnym stopniu potrzebują pomocy nauczyciela. Jednak tak nie jest, nasi uczniowie są bardzo dociekliwymi, otwartymi, walczącymi o swoje prawa ludźmi, którzy mocno absorbują czas i wymagają dużego profesjonalizmu od nauczycieli, zarówno na zajęciach lekcyjnych jak i poza nimi.

 

My, nauczyciele, w swojej pracy wychowawczej, wspierając w tym zakresie obowiązki rodziców, pragniemy, aby w szczególności:

  • nasza szkoła była miejscem bezpiecznym i przyjaznym dla wszystkich;
  • uczniowie rozwijali swoje zdolności i poszerzali zainteresowania;
  • uczniowie rozwijali się nie tylko intelektualnie, ale i duchowo, poszukiwali dobra, piękna, prawdy w świecie;
  • uczniowie potrafili wykorzystać zdobytą wiedzę w życiu codziennym;
  • uczniowie poszukiwali, odkrywali i dążyli na drodze rzetelnej pracy do osiągnięcia celów życiowych i ważnych dla siebie wartości;
  • dialog stał się podstawą rozwiązywania wszelkich nieporozumień i konfliktów, aby uczniowie komunikowali się rozumiejąc odmienność poglądów i potrzeb innych; współdziałali i współtworzyli w szkole wspólnotę nauczycieli i uczniów.

Organizacja i podstawy prawne

Organem prowadzącym szkołę, a więc i jej właścicielem jest Społeczne Towarzystwo Oświatowe Samodzielne Koło Terenowe nr 14 ( SKT Nr 14), z siedzibą w Augustowie, ul. Zarzecze 17a (w budynku szkoły).
STO jest stowarzyszeniem, to znaczy każdy może zostać jego członkiem i mieć wpływ na wybór władz (Zarządu tego koła). Władze wybierane są raz na 3 lata przez członków stowarzyszenia, w drodze demokratycznych wyborów podczas ogólnego zebrania członków, które nosi nazwę Walnego Zebrania Członków SKT nr 14 STO.
W Polsce jest wiele szkół STO – każdą prowadzi odrębne Koło STO (samodzielne tzn. posiadające osobowość prawną ). Członkami naszego Koła są zarówno rodzice jak i nauczyciele naszej szkoły, a także osoby wspierające tego typu ruch społeczny.
Skład Zarządu ustalany jest przez Walne Zebranie Członków SKT nr 14 STO.
Prezes Zarządu jest jednocześnie prezesem całego Koła. Zatem w przeciwieństwie do szkół prywatnych, gdzie właścicielem jest osoba fizyczna lub podmiot gospodarczy; czy też szkół publicznych, gdzie właścicielem jest państwo (samorząd lokalny) – właścicielem i zarządzającym naszą szkołą jest społeczność szkolna.
Szkoła społeczna jest instytucją typu non-profit, a więc nie jest nastawiona na zysk – wszelkie fundusze służą rozwijaniu i ulepszaniu szkoły.
Nasza szkoła istnieje od 1989 roku i ma uprawnienia szkoły publicznej. To znaczy, że :
1)wystawia takie same jak szkoła publiczna świadectwa;
2)przeprowadza egzaminy zewnętrzne (podobnie jak we wszystkich szkołach w Polsce), organizowane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Łomży:
3)nadzór na szkołą sprawuje Podlaski Kurator Oświaty
Po ukończeniu szkoły podstawowej nasi uczniowie mogą kontynuować naukę w Społecznym Gimnazjum STO – obydwie szkoły działają w Zespole Szkół Społecznych STO.
Podstawowym dokumentem dla organu prowadzącego szkołę jest Statut STO, dla szkoły zaś najważniejszym dokumentem jest Statut SSP STO, Statut SG STO, Regulaminy oraz plan pracy i raport zatwierdzany
przez Zarząd w danym roku szkolnym.

Finanse

1)Wpisowe – rodzice nowo przyjętych uczniów wpłacają jednorazowe wpisowe w wysokości określanej przez Zarząd SKT nr 14 STO – w przypadku uczniów SSP STO, którzy kontynuują naukę w SG STO wpisowe nie jest pobierane.
2) Czesne – wpłata czesnego do 10 każdego miesiąca płatne maksymalnie w 12 ratach– sprawy te dokładnie reguluje oświadczenie podpisane przez rodziców i dyrektora szkoły.
3)Wszystkie należności finansowe powinny być wnoszone na konto (w wyjątkowych wypadkach w kasie szkoły):

W ramach opłat czesnego organizujemy: :

– zajęcia lekcyjne – codziennie w godzinach od 8.00 do 13.05 (klasy 0-III) i 18.00-14.45 (pozostałe klasy),
– zajęcia świetlicowe do 16.
– dojazd na basen klas I-III, na salę gimnastyczną-gimnazjum
– zajęcia pozalekcyjne:
– koła zainteresowań,
– zajęcia wyrównawcze,
– pomoc pedagoga szkolnego
– diagnozę logopedyczną,
– zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Dodatkowo płatne są:

– zajęcia szachowe
– zajęcia z logopedą ( odbywają się na miejscu)